Danışmanlık

Mevcut kaynakların tütekilmesi, hızla artan tüketim artıklarının çevreyi ve gelecek nesillerin yaşam alanını
daraltacağının farkına varılması, kamuoyunun artan tepkisi, kuruluşların iş dünyasında kalabilmek için
faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarını, iş strateji ve uzun vadeli planlarına dahil etmek zorunluluğunu
doğurmuştur. Böylece çevre yönetimi olgusu gelişmiş ve işletme yönetimi içinde yer almaya başlamıştır.
Sürdürülebilir kalkınma, küresel kaynakların korunması gibi konuları içeren ve uluslararası bir standartları serisi
olan ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi dünyada ve ülkemizde oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Çevre
Yönetim Sistemi, bir şirketin toplu yönetim yapısının bir parçasıdır ve ürünlerinin, hizmetlerinin, proseslerinin,
kısa veya uzun vadede çevre etkilerini belirlemede bir araçtır.ISO 14000 Çevre Yönetim Sistem Standartları ise kuruluşun faaliyetlerini kontrol altında tutarak, çevreye verdikleri dolaylı veya dolaysız tüm zararları etkilerini minimize etmelerini, kaynak ve enerji kullanımını
azaltmalarını ve tüm bu faaliyetlerin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir sistem kurmalarını, bu sistemi
geliştirmelerini ve sürekliğini sağlamalarını öngören standardlar serisidir.

ISO tarafından yayınlanan ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nın, sektörel ayrım yapılmaksızın,
çeşitli ölçekte firmalar tarafından uygulanabilmesi öngörüldü. Mevcut belgeli firmaların Çevre Yönetim Sistemi
(ÇYS) ile ilgili tecrübeleri de dikkate alınarak, ISO 14001:1996 standardının revizyon sürecine 1999 yılında
karar verildi. Revizyonun amacı, standart maddelerinin netleştirilmesi ve ISO 9001:2000 standardı ile uyumun
artırılması olarak tanımlanmıştır. ISO 14001:2004 15 Kasım 2004 tarihinde yayınlandı.

Özellikle otomotiv sanayinde tedarikçi olan kuruluşlar için; ana sanayi çalışma koşulu olarak kalite yönetim
sistemine sahip olunması, müşteri şartlarının yerine getirilmesi yanında çevre yönetim sistemi ISO 14001 belgeli
olunması tercih edilme koşuludur. Bu üretici müşteri ilişkisinin karşılıklı olarak tatminin arttırılması için
önemlidir.

İşletmenin çevre yönetim Sisteminin oluşturulması bazı temel aşamalardan geçmektedir:

  • Çevre kalitesini iyileştirmenin ve doğal kaynakların korunmasının amaçlandığı belirtilen bir politika bildirisi;
  • Politikaları işletme içinde ve dışında uygulamaya yarayacak plan ve programlar,
  • Bu planların günlük faaliyetlere ve işletme kültürüne entegre edilmesi;
  • Politikalar, planlar ve programlar çerçevesinde, çevre yönetimi konusundaki performansın ölçülmesi,denetlenmesi ve gözden geçirilmesi,
  • İşletme içinde çevresel sorunların anlaşılması için eğitim verilmesi,
  • İşletmenin çevresel performansına ilişkin bilgilerin yayınlanmasıDetaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.